Privacyreglement – Huisartsenpraktijk De Karmel – Egmond aan den Hoef
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Karmel
Herenweg 269 A 1934 BC
Egmond aan den Hoef

Privacyreglement

Dit privacyreglement is ter bescherming van de persoonlijke privacy gegevens van patiënten en medewerkers van de praktijk
Alle praktijkmedewerkers hebben de taal zorgvuldig om te gaan met patiëntgegevens en zijn verantwoordelijk voor de omgang van patiëntengegevens volgens het onderstaande reglement.
Het reglement bestaat uit maatregelen die Huisartsenpraktijk de Karmel heeft opgesteld om zeker te stellen dat er zorgvuldig met patiëntengegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking van patiëntgegevens (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd), die in een bestand zijn of worden opgenomen.

 Het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens
Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins in het kader van de te verlenen zorg, gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering of ten behoeve van onderzoek, mits anoniem.

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens
Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • de patiënt heeft voor de verwerking toestemming(mondeling of schriftelijk) verleend;
 • verwerking noodzakelijk is, voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
 • verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
 • verwerking noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan één van volgende voorwaarden is voldaan:

 • verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het of op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
 • verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstellingen te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.

Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij: een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of de verwerking noodzakelijk is ten behoeven van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Organisatie van informatiebeveiliging
Huisartsenpraktijk De Karmel heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld:

 • alle medewerkers die patiëntengegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntengegevens zijn gehouden aan geheimhouding
 • Patiëntengegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel 20 jaar bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord.

Rechten van de patiënt

 • De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt en kan zo nodig een kopie ontvangen
 • De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem verzamelde en verwerkte gegevens
 • De patiënt kan verzoeken om aanvullend en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
 • De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens. Verzoeken gaan in overleg met Huisartsenpraktijk De Karmel. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is. Wanneer de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk (zie klachtenregeling).

Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.